December 6, 2023, 7:03 am
Home Acte necesare
Acte necesare

ASISTENTA SOCIALA :

 

 

 

IMPOZITE SI TAXE  :

 •  Cerere tip
 •  Declaratie tip
 •  Copie dupa actul de dobandire
 •  Copie schita
 •   Timbru fiscal
 •   Dosar cu sina

 • Cerere tip
 • Declaratie tip
 • Copie dupa cartea de identitate
 • Copie dupa contractul de vanzare-cumparare sau factura
 • Timbru fiscal
 • Dosar cu sina

 

STARE CIVILA :

Declaraţia de căsătorie, se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă a unuia dintre ei.

O dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
A. Actele de identitate valabile, în original şi copie;
B. Certificatele de naştere, în original şi copie;
C. Certificate medicale privind starea sănătăţii, (acestea sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători);
D. Acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
- Certificatul de deces al fostului soţ;
- Sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă, în original şi copie;
- Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.
Semnarea declaraţiei de căsătorie se face în prezenţa ofiţerului de stare civilă.


Dosarul în vederea încheierii căsătoriei mai cuprinde, după caz, următoarele documente:
A. Încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate, pentru motive temeinice.
B. Aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate, doar în cazuri deosebite;
C. Dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România;
D. Declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei, în situaţia cetăţenilor statelor ce nu au misiune diplomatică în România;
E. Procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuţi.

Odată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în căsătorie, potrivit Codului familiei.

Vârsta legală pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.

Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
Este oprit să se căsătorească alienatul mintal, debilul mintal, precum şi cel care este lipsit vremelnic de facultăţile mintale, cât timp nu are discernământul faptelor sale.
Orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite, în termen de 10 zile de la depunerea dosarului în vederea încheierii căsătoriei.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază.
Căsătoria încheie prin consimţământul viitorilor soţi. Aceştia sunt obligaţi să fie prezenţi împreună, în faţa ofiţerului de starea civilă , la sediul serviciului de stare civilă, pentru a-şi da consimţământul personal, în mod public.
Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.


Actul de deces se întocmeşte la primăria municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei în a cărei rază teritorială s-a produs decesul.
Declaraţia se face verbal, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

O dată cu declaraţia de deces, se vor depune următoarele acte:
A. Certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări;
B. Actul de identitate al celui decedat: B.I./C.I., iar în cazul încetării din viaţă a unui străin, paşaportul, carnetul de identitate sau legitimaţia provizorie;
C. Livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
În astfel de cazuri, înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.
În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la autoritatea administraţiei publice locale de la:
A. Locul de naştere al celui declarat mort;
B. Domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate;
C. Domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.

Documente necesare:
- certificatul de deces al persoanei în urma căreia se face succesiunea;
- cerere tip;
- acte doveditoare ale bunurilor care fac obiectul succesiunii;
- actul de identitate al persoanei care solicită întocmirea Anexei 23.

Cererea, însoţită de documentele de mai sus, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţa a persoanelor de la ultimul domiciliu al defunctului, indiferent de localitatea în care se găsesc bunurile imobile.

 

URBANISM  :

- cerere pentru emiterea certificatului de urbanism completată potrivit scopului pentru care se solicită emiterea acestui act;
- copie după actele de identitate (CI/BI - persoane fizice/certificat de înregistrare - persoane juridice);
- 2 exemplare în original plan de situaţie elaborat pe suport topografic sau cadastral la scara 1:500; 1:1000; după caz, vizat de O.C.P.I. al judeţului Neamţ, cu indicarea imobilului - teren şi/sau construcţii propuse a se realiza (amplasate de arhitect cu precizarea cotelor de nivelment, strada la care are acces direct sau prin servitute imobilul, distanţa dintre limitele proprietăţii şi clădirile învecinate; înălţimea la streaşină/coamă a clădirilor învecinate, figurarea punctului cardinal NORD); Pentru construcţii noi sau extinderi cu orice destinaţie, pe planul de situaţie se va reprezenta modalitatea de asigurare cu utilităţi (apă şi canalizare);
- 2 exemplare în original plan încadrare în teritoriu la o scara acceptabilă astfel încât să se poată identifica parcela pentru care se solicită certificat de urbanism;
- act de proprietate (teren şi/sau construcţie) inclusiv documentaţia cadastrală; extras carte funciară;


Acte necesare:
- cerere tip;
- borderou cu paginaţie;
- act de propietate (copie legalizată);
- fişa bunului imobil şi planul de amplasament (din documentaţia topografică) copie;
- extras din Cartea Funciară - original în termen de valabilitate (48 ore);
- dovada O.A.R. - copie;
- certificat de nomenclatură stradală - copie;
- certificat de urbanism - copie;
- fişe tehnice (cerute în C.U.);
- alte avize (cerute în C.U.);
- studii de specialitate (cerute în C.U.);
- proiect pentru A.C. extras din PT (inclusiv foto pentru schimbări de destinaţie);
- referat de verificare cu viză în original;
- chitanţe achitare taxe copie;